ارسال مطلب جهت انتشار در نغمه ها

  • تاریخ انتشار : ۲۱ آبان ۱۳۹۶
  • تعداد نمایش این پست : مخفی
  • دیدگاه ها : صفر

برای ارسال مطلب جهت انتشار در سایت نغمه ها لطفا موارد زیر را رعایت بفرمایید:

  • مطلب ارسالی به هیچ وجه کپی نباشد
  • دروغ یا بر پایه شایعات بی اساس نباشد.
  • حداقل ۲۰۰ کلمه باشد و محتوایی همسو با زمینه کاری سایت داشته باشد.
  • حداقل یک تصویر پیوست داشته باشد با کیفیت معقول و اندازه دستکم ۵۰۰ پیکسل عرض و ۳۰۰ پیکسل ارتفاع.
  • با قوانین رایج مملکت منطبق باشد.

چنانچه موارد بالا را بطور کامل و دقیق انجام داده اید ، میتوانید از طریق ایمیل زیر ما را از پست خود مطلع کنید و اطلاعات را برای انتشار با نام خودتان در اختیار ما قرار دهید :

info@naghmeha[dot]com

[dot] = .

دقت کنید که حتما نام ، نام خانوادگی و راه تماس را برای ما ارسال کنید.

داغترین ها در نغمه ها